Intensieve chemotherapie bij terugkeer van ziekte

Voor patiënten met een teruggekomen of chemotherapieresistent (refractair) testiscarcinoom en een gunstige prognostische score is intensieve chemotherapie met 4 cycli paclitaxel, ifosfamide en cisplatine (TIP) een goede mogelijkheid. Voor patiënten met een recidief of refractair testiscarcinoom en een ongunstige prognostische score is TIP eveneens de eerste keuze, maar is hoge dosischemotherapie (HDCT) met autologe stamceltransplantatie (ASCT) een goed verdedigbaar alternatief, met vermoedelijk hogere kans op genezing. Er loopt momenteel een transatlantische gerandomiseerde fase III-studie, waarin conventionele chemotherapie (TIP) wordt vergeleken met hoge dosis chemotherapie in de salvagesetting (TIGER-studie); Het Antoni van Leeuwenhoek participeert in deze studie.