Uw rechten en plichten als patiënt

Wanneer u een medische behandeling ondergaat gelden voor zowel u als patiënt als voor de arts een aantal rechten en plichten op basis van de Wet op de geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Uw rechten als patiënt

Uw rechten als patiënt zijn onder andere vastgelegd in de WGBO. Hieronder vindt u een kort overzicht van uw belangrijkste rechten. Hieronder worden deze nader toegelicht.

 • Uw recht op informatie;
 • inzage in en kopie van uw medisch dossier;
 • recht op een tweede mening (second opinion);
 • bescherming van uw gegevens;
 • wetenschappelijk onderzoek;
 • wilsverklaring;
 • euthanasieverklaring;
 • klachtenbehandeling.

Uw rechten als patiënt

Uw recht op informatie

Als patiënt heeft u recht op begrijpelijke informatie over uw ziekte, de onderzoeken en de behandelopties.

Op basis daarvan moet u kunnen beslissen of u onderzoeken en behandelingen wilt ondergaan en daar vervolgens toestemming voor geven: uw informed consent. Uiteindelijk bent u het – niet de arts – die het onderzoek of de behandeling zal ondergaan.

Om uw toestemming te kunnen geven is het belangrijk dat u begrijpt wat een onderzoek of een behandeling inhoudt. Uw hulpverlener moet u daarom in voor u begrijpelijke taal informatie geven over:

 • uw ziekte of aandoening;
 • het doel en de aard van een onderzoek of voorgestelde behandeling;
 • andere behandelingsmogelijkheden;
 • de gevolgen, mogelijke complicaties en risico’s van de behandeling of het onderzoek.

U kunt het gesprek met uw hulpverlener goed laten verlopen door het zelf duidelijk aan te geven als u meer wilt weten of iets niet begrijpt. Schrijf eventueel thuis alvast uw vragen op en neem ze mee naar het gesprek. Of bespreek uw vragen met een familielid of vriend(in) en neem deze persoon mee naar het gesprek om u bij te staan of aan te vullen wanneer dat nodig is.

Over veel onderwerpen kunt u ook schriftelijke informatie krijgen, zodat u alles op uw gemak nog eens kunt doorlezen. Informeer hiernaar bij uw arts, of bij het Centrum Patiënteninformatie in de centrale hal.

Inzage in en kopie van uw medisch dossier

U heeft recht op inzage in uw medisch- en verpleegkundig dossier. U kunt hiervoor terecht bij uw behandelend specialist.

Wanneer u in uw dossier feitelijke onjuistheden tegenkomt, kunt u uw hulpverlener vragen deze te wijzigen, er iets aan toe te voegen of te schrappen.

Op verzoek kunt u tegen een hele kleine vergoeding een kopie krijgen van uw dossier of een deel ervan.

Recht op een tweede mening / second opinion

U hebt het recht om een tweede mening (second opinion) te vragen van een andere zorgverlener, bijvoorbeeld wanneer u twijfelt aan de diagnose of de voorgestelde behandeling.

Bij een tweede mening vraagt u een oordeel of advies van een andere deskundige dan uw eigen zorgverlener. Deze geeft op uw verzoek alleen zijn of haar mening en neemt de behandeling niet over.

Informeer bij uw zorgverzekeraar of de second opinion wordt vergoed.

Bescherming van uw gegevens

Als patiënt heeft u recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens. Het ziekenhuis heeft regels opgesteld voor het gebruik van deze gegevens. Hulpverleners moeten vertrouwelijk met uw gegevens omgaan.

Alleen de personen die uw gegevens nodig hebben in het kader van uw behandeling zijn op de hoogte van uw situatie. Zij mogen niet zomaar informatie doorgeven aan bijvoorbeeld uw partner, familie of vrienden. Dat mag alleen met uw toestemming. Deze toestemming kunt u mondeling of schriftelijk geven en moet in uw status gedocumenteerd zijn.

Het Antoni van Leeuwenhoek levert anonieme gegevens op het gebied van patiëntenzorg aan een aantal registratiesystemen, ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek (bijvoorbeeld kankerregistratie) en statistiek.

Registratie is belangrijk voor het krijgen van inzicht in het vóórkomen en behandelen van kanker. Als u wilt, kunt u via uw arts schriftelijk bezwaar aantekenen.

Wetenschappelijk onderzoek

Om kennis op te doen en betere behandelmethoden te ontwikkelen, is wetenschappelijk onderzoek nodig. Daarbij wordt soms gebruik gemaakt van medische gegevens en/of lichaamsmateriaal. In het kader van uw behandeling worden medische gegevens vastgelegd in dossiers.

Ook kan het voorkomen dat lichaamsmateriaal (bloed, urine, weefsel) bij u wordt afgenomen om de aard van de aandoening vast te stellen.

Soms wordt nadat uw diagnose is gesteld een deel van dit materiaal bewaard. Mogelijk wordt dit ooit gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Natuurlijk zullen hierbij wettelijke waarborgen voor privacy in acht worden genomen.

Het materiaal wordt geanonimiseerd of voorzien van een code. Op die manier kan de onderzoeker niet zien van wie het lichaamsmateriaal afkomstig is. Als het Antoni van Leeuwenhoek onderzoek wil doen met lichaamsmateriaal waaraan uw naam gekoppeld blijft, dan zal de onderzoeker u vragen om toestemming.

Lees meer over toestemming wetenschappelijk onderzoek

Jacqueline Jacobs onderzoek NKI

Bezwaar maken

Indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw medische gegevens en/of lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek, dan kunt u dat aan uw behandelend arts melden.

Deze maakt hiervan een aantekening in uw medisch dossier, waardoor gebruik van uw gegevens en/of lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek is uitgesloten.

Wilsverklaring

U kunt in een situatie terechtkomen waarin u niet meer voor uzelf kunt beslissen. Als u het belangrijk vindt dat er - als het erop aankomt – naar uw wensen gehandeld wordt, dan is het verstandig om deze wensen op schrift te stellen. Een duidelijke verklaring wordt in principe gerespecteerd.

U kunt in uw wilsverklaring bijvoorbeeld vastleggen onder welke omstandigheden u niet meer gereanimeerd wilt worden. Deze verklaring moet voorzien zijn van een recente datum en van uw eigen handtekening, anders kan de arts hieraan geen gehoor geven.

Euthanasieverzoek

Het is mogelijk om een wens tot euthanasie schriftelijk vast te leggen. Een voorbeeldformulier met een euthanasieverzoek van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde is in het Centrum Patiënteninformatie van het Antoni van Leeuwenhoek aanwezig. Een verzoek moet voorzien zijn van een recente datum en van uw eigen handtekening.

Het Antoni van Leeuwenhoek wijst euthanasie niet af, houdt zich aan de wettelijke regels en beschikt over richtlijnen met betrekking tot euthanasie. Mocht u er meer over willen weten, dan kunt u in gesprek treden met uw arts, verpleegkundige of een medewerker van het Centrum Patiënteninformatie.

Klachtenregeling

Het Antoni van Leeuwenhoek vindt het belangrijk dat u tevreden bent over de zorg die u ontvangt.

Als u meent dat op een of andere manier geen rekening is gehouden met uw rechten als patiënt, of als u vindt dat wij als ziekenhuis ergens in te kort zijn geschoten, maakt u dat dan gerust aan ons kenbaar. Liefst direct aan de betrokken hulpverlener, maar als dat niet lukt, kunt u gebruikmaken van het klachtenformulier behorend bij de klachtenregeling van Antoni van Leeuwenhoek.

Uw klacht geeft ons de mogelijkheid om een oplossing te vinden en ervoor te zorgen dat het probleem zich in de toekomst niet meer voordoet. De klachtenregeling is vastgelegd in een folder.

De klachtenregeling is niet van toepassing op een verzoek tot schadevergoeding. In dat geval moet u zich rechtstreeks wenden tot de juridische afdeling van de Raad van Bestuur van ons instituut.

Uw plichten als patiënt

Als patiënt heeft u ook een aantal plichten. Deze plichten zijn belangrijk om te zorgen dat wij u een optimale behandeling kunnen geven.

Informatieplicht

Het is belangrijk dat u uw arts eerlijk en volledig informeert over uw lichamelijke klachten, symptomen en gebruik van medicijnen en alternatieve middelen.

Met deze informatie kan hij of zij een kloppende diagnose stellen en u de juiste behandeling geven.

Identificatieplicht

Als u gebruik maakt van de gezondheidszorg heeft u identificatieplicht. Hiervoor hebt u een wettelijk erkend legitimatiebewijs nodig:

 • Een geldig paspoort of identiteitskaart
 • Een rijbewijs

U moet uw paspoort of rijbewijs meenemen tijdens uw eerste bezoek aan het Antoni van Leeuwenhoek.

Betalingsplicht

U heeft de verplichting het ziekenhuis te betalen. Betaling zal vrijwel altijd gebeuren via uw ziektekostenverzekeraar. Twijfelt u of u voldoende verzekerd bent, neemt u dan vooraf contact op met uw ziektekostenverzekeraar.

Meer informatie over ziektekostenverzekeraars

Mocht u ten aanzien van de betaling problemen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze afdeling Debiteurenbeheer bereikbaar via het algemene telefoonnummer van het Antoni van Leeuwenhoek: 020 512 9111.

Voor algemene vragen over uw rechten en plichten als patiënt kunt u terecht bij het Centrum Patiënteninformatie van het Antoni van Leeuwenhoek via het algemene telefoonnummer 020 512 9111 of via email belmijterug@nki.nl.