Algemeen Klinisch Laboratorium: onderzoeken

Laboratoriumonderzoek vormt vaak een van de stappen in het traject om te ontdekken wat u heeft. Als uw arts het nodig vindt, onderzoeken wij in het Algemeen Klinisch Laboratorium daarom uw bloed, urine, beenmerg en/of andere lichaamsvloeistoffen.

Voorbewerking materiaal

Bij de bloedafname wordt het afgenomen materiaal uniek geïdentificeerd met een streepjescode. Zo zijn het materiaal en de uitslagen altijd eenduidig naar u terug te voeren. Afhankelijk van het materiaal volgt er een voorbewerking. In geval van een bloedmonster scheiden we vaak de cellen van "de bloedvloeistoffen" (het plasma/serum) door de monsters te centrifugeren.

Analyse

Vervolgens wordt het materiaal op de desbetreffende subafdeling van het laboratorium geanalyseerd. De meeste analyses kunnen dag en nacht worden verricht. De uitslagen worden pas aan uw arts doorgegeven als zeker is, dat de analyses goed zijn uitgevoerd. Dit beoordelen we aan de hand van controlemonsters, aan- of afwezigheid van storende factoren en uw andere uitslagen. Daarnaast vergelijken we al onze bepalingen regulier met andere laboratoria, zowel nationaal als internationaal.

Eerste afspraak

Als u voor de eerste keer een afspraak maakt in het Antoni van Leeuwenhoek, krijgt u informatie over de bloedbiobank. Voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek in bloed wordt u gevraagd eenmalig extra bloed af te staan.

Hieronder leest u welke onderzoeken wij verrichten in het Algemeen Klinisch Laboratorium.

 

Wat gaat er gebeuren

Klinisch chemisch onderzoek

Hierbij meten we hoeveel er van een bepaalde component in uw bloed of andere lichaamsvloeistof aanwezig is. Denk aan de hoeveelheid natrium, glucose, eiwit, cholesterol of lever- en hartenzymen in uw bloed.

Hematologisch onderzoek

Dit is onderzoek van bloedcellen. We tellen bijvoorbeeld het aantal bloedcellen, kijken welke cellen er aanwezig zijn en in welk ontwikkelingsstadium ze zich bevinden.

De resultaten van de celtellingen kunnen belangrijke informatie geven over de productie van rode en witte bloedlichaampjes en de bloedplaatjes en hun onderlinge verhouding. Zo kunnen we bloedziekten vaststellen en behandelen, zoals leukemie, lymfeklieraandoeningen, bloedarmoede en een verstoorde aanmaak van bloedplaatjes.

Bloedstollingonderzoek

Hierbij sporen we storingen op in uw bloedstolling. Het kan zijn dat uw bloed te weinig stolt of juist te snel. De meest bekende ziekte waarbij een stollingsfactor ontbreekt, is bloederziekte ofwel hemofilie.

Bij sommige patiënten moeten we de stolling laag houden in verband met de kans op trombose. Dan is het nodig dat u zelf uw bloed regelmatig checkt of dat u naar de trombosedienst gaat. Na de stollingstest kunnen we kijken hoeveel we uw bloed moeten verdunnen en welke dosis medicijnen daarbij hoort.

Bloedtransfusie

Bij grote operaties of na een chemokuur kunt u een bloedtransfusie krijgen. Van tevoren doen we dan testen, om uw bloedgroep en rhesusfactor te bepalen. Ook kijken we of er in uw bloed (ongewenste) antistoffen aanwezig zijn.

Mochten er antistoffen aanwezig zijn, worden deze geïdentificeerd en wordt er met deze antistoffen altijd rekening gehouden bij een transfusie. Lees hier meer over bloedtransfusie.

Urineonderzoek

Uit uw urine kunnen we belangrijke informatie halen over uw nieren en urinewegen. Dit geldt vooral voor het onderzoek van het urinesediment. We kijken dan of er niet-oplosbare stoffen in voorkomen, zoals cellen (erytrocyten, leucocyten), bacteriën of schimmels.

Naast het urinesediment kan het nuttig zijn om naar de samenstelling van de urine te kijken. Voorbeelden hiervan zijn eiwit in urine, natrium en kalium in urine. Voor dit onderzoek kan een portie urine voldoende zijn maar uw arts kan ook vragen om 24 uur urine te verzamelen.

Beenmergonderzoek

Dit onderzoek is nodig als u bloedcelkanker heeft (leukemie, maligne lymfoom of multipel myeloom) en als we willen achterhalen om welk type kanker het gaat en in welk stadium het zich bevindt.

Er zijn twee methoden om beenmerg te verzamelen: via een biopt of een aspiraat.

Bij een biopt boren we met een klein staafje bot en beenmerg uit uw bot. Beenmergaspiraat verkrijgen we door met een naald in het bot van uw bekkenrand of borstbeen te prikken. Met een spuit zuigen we dan beenmerg op.

Het verkregen materiaal bekijken we onder de microscoop en wordt geanalyseerd m.b.v. celspecifieke antistoffen (FACS analyse).

Aferese

Hierbij halen we stamcellen uit uw bloed met het oog op perifere stamceltransplantatie (PSCT). Via aferese isoleren we de stamcellen. We plaatsen deze later bij u terug. Dit helpt u herstellen nadat u een zeer hoge dosis cytostatica heeft gekregen.

Moleculaire diagnostiek

Moleculaire diagnostiek ofwel DNA-onderzoek wordt steeds belangrijker om diagnoses te stellen. We richten ons daarbij op het vaststellen van mutaties in het erfelijk materiaal.

Het kan bijvoorbeeld zijn dat u door een erfelijke afwijking niet goed reageert op een bepaald medicijn. Op grond van het onderzoek kunnen we dan de juiste dosis voorschrijven en voorkomen dat u er teveel van binnenkrijgt.

Daarnaast kan DNA-onderzoek helpen om bepaalde tumoreigenschappen in kaart te brengen. We verwachten dat de mogelijkheden op dit gebied de komende jaren snel toenemen.

Tumormarkers

Tumormarkers zijn stoffen, meestal eiwitten, die uw lichaam maakt als reactie op kanker of die door de kanker zelf gemaakt worden. We kunnen tumormarkers meten in uw bloed, urine, hersenvocht of weefselmateriaal.

Sommige tumormarkers horen bij één soort kanker, andere komen voor bij meerdere soorten. Deze stoffen bewijzen niet dat er een tumor zit: we vinden ze ook bij andere ziektes en zelfs bij gezonde mensen. De uitslag alleen zegt dus niet alles. Tumormarkers kunnen ons helpen een diagnose te stellen, maar alleen in combinatie met ander onderzoek.

We werken altijd aan vernieuwing

Het Algemeen Klinisch Laboratorium is continu bezig met vernieuwing. We willen namelijk steeds beter en sneller in staat zijn om de juiste diagnoses te stellen op het gebied van kanker.

In uw belang zoeken we dus voortdurend naar nieuwe, betrouwbare methodes, markers en technieken. Dit doen we samen met de hele kliniek en de medische industrie.