Kwaliteit en veiligheid

Het AVL richt zich op mensen. Onze patiënten, met hun individuele wensen en behoeften, staan centraal in het behandelproces. Werken aan kwaliteit van zorg zit ons in het hart. Alle medewerkers werken continu aan het leveren van oncologische zorg van het hoogste niveau. We zijn voortdurend bezig om onze zorg te verbeteren.

Over de kwaliteit van onze zorg

Kwaliteit is een breed begrip. Voor ons gaat het om patiëntgerichtheid, patiëntveiligheid, effectiviteit, tijdigheid, toegankelijkheid, doelmatigheid, innovatie en transparantie. Dit doen we onder andere als volgt:

 • We meten ziekenhuisbreed op alle mogelijke gebieden de kwaliteit van zorg. Dit borgen we via ons kwaliteitsmanagementsysteem. Dit systeem is zo ingericht dat het ondersteunt om verbeterpunten op te sporen, verbeteringen goed uit te voeren en vervolgens ook weer te borgen in de dagelijkse praktijk.
 • We halen informatie over wat we kunnen verbeteren uit analyses (aard, ernst en frequentie) van klachten, incidenten, calamiteiten, complicaties, infecties en sterfgevallen.
 • We verantwoorden de kwaliteit van onze geleverde zorg aan onze patiënten, verzekeraars, beroepsverenigingen, inspectie van de gezondheidszorg en auditors.
 • We werken effectief samen om onze zorg patiëntgericht te organiseren. Door te werken in multidisciplinaire teams leveren we steeds betere kwaliteit.
 • We betrekken patiënten(organisaties) om ook met hen de uitkomsten van zorg te monitoren en te sturen op verbeteren.
 • We zijn transparant over onze kwaliteit van zorg door informatie te delen op de website.

Over de veiligheid van onze zorg

Patiënten kunnen erop vertrouwen dat er in het AVL continue aandacht is voor de patiëntveiligheid. Onze medewerkers zijn er alert op om deze veiligheid te waarborgen. Toch kan het gebeuren dat tijdens een verblijf in het ziekenhuis bijwerkingen, complicaties en andere ongewenste gebeurtenissen optreden. Om potentiële risico’s zo veel mogelijk te beperken, heeft het AVL specifiek aandacht voor de volgende onderwerpen:

 • Niet-oncologische zorg en zorg voor kwetsbare patiënten: de basiszorg voor algemene zaken zoals hart- en vaataandoeningen, diabetes, neurologie is gegarandeerd. We werken daarvoor samen met specialisten uit nabijgelegen ziekenhuizen.
 • Risicogericht denken: we hebben goedwerkende procedures voor onder andere calamiteiten, incidenten, complicaties. We betrekken patiënten bij het signaleren van risico’s en waar nuttig bij maatregelen om deze te beperken.
 • Optimale medicatieveiligheid: we streven naar verlaging van medicatie-incidenten, onder meer door medicatieverificatie bij opname/ontslag en poliklinische patiënten.
 • Infectiepreventie: onze complexe behandelingen verzwakken het afweersysteem van patiënten, wat hen vatbaarder maakt voor infecties. Infecties worden bestreden met antibiotica. In het AVL monitoren we het voorkomen infectieziekten dagelijks.
 • Veilige introductie van innovaties: Het AVL is een innovatief ziekenhuis. Veiligheid voor de patiënt staat bij onze innovaties altijd voorop. Dit hebben we geregeld via de veilige introductie medische technologieën. Onder medische technologie valt: medische apparatuur, medische informatie technologie (o.a. eHealth-toepassingen) en medische verbruiksgoederen.
 • Patiëntgerichte overdracht en afstemming: de behandeling is vaak complex en steeds meer zorgverleners zijn betrokken. Van oudsher werken de zorgprofessionals van het AVL goed samen in het multidisciplinaire overleg. Ook werken we goed samen met de professionals buiten het AVL, bijvoorbeeld met de huisarts die de overdracht ontvangt op belangrijke momenten in het zorgtraject.

Incidenten en calamiteiten

Dagelijks zijn onze medewerkers bezig om de zorg zo veilig mogelijk te maken. Wanneer er toch iets misgaat, of bijna misgaat, willen wij hier als ziekenhuis van leren en daarom melden we dit zodat er onderzoek naar kan worden gedaan.  Wanneer in de zorg iets misgaat, noemen we dat een 'incident'. Een enkele keer betreft het een incident met grotere gevolgen, dan is er sprake van een ‘calamiteit’. De definitie van ‘calamiteit’ is: iedere niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van zorg en die heeft geleid tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een patiënt of cliënt.

Wanneer vermoed wordt dat er sprake is van een calamiteit, wordt de betrokken patiënt (of diens nabestaande(n)) direct op de hoogte gebracht en wordt hiervan door ons een melding gedaan aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

De calamiteitencommissie van het Antoni van Leeuwenhoek doet methodisch onderzoek naar deze mogelijke calamiteiten. De leden die het onderzoek uitvoeren zijn niet betrokken geweest bij deze gebeurtenissen. Deze commissie praat onder meer met de betrokken patiënt en/of familieleden en met de betrokken medewerkers. Zo wordt duidelijk wat er is gebeurd, hoe dat kon gebeuren en wat we daar als ziekenhuis van kunnen leren. Dit onderzoek is altijd gericht op de vermijdbaarheid en niet op de verwijtbaarheid.

In overleg met en naar de wens van de patiënt, of de daartoe gerechtigde nabestaande(n) worden de resultaten van het onderzoek met hen gedeeld. De leerpunten gebruiken wij om verbeterplannen te maken en uit te voeren. Regelmatig controleren wij hoe het staat met de ingezette verbeteracties. Op die manier blijven wij continu werken aan een goede patiëntenzorg.

Incidenten en calamiteiten in 2020

In 2020 werden in het Antoni van Leeuwenhoek 441 bijna-incidenten en 2033 incidenten gemeld door zorgprofessionals. 43 Meldingen zijn nog in analyse. Een groot deel van deze meldingen brengen een (potentieel) gering risico met zich mee. Zeven meldingen hadden echter ernstige gevolgen voor de patiënt. Deze meldingen zijn door de Raad van Bestuur, als mogelijke calamiteit, aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gemeld.

Een interne onderzoekscommissie heeft onderzoek gedaan naar de zeven meldingen die bij de IGJ gemeld zijn. Doel van deze onderzoeken is om te leren van de gebeurtenissen en om herhaling te voorkomen. De commissie heeft vastgesteld dat bij twee meldingen geen (aannemelijk) verband is tussen de geleverde kwaliteit van zorg en het ongunstig verloop van de behandeling. Deze twee gebeurtenissen zijn géén calamiteit. Bij de vijf andere meldingen heeft de commissie geconcludeerd dat de gebeurtenis wel een calamiteit betrof. Bij twee calamiteiten is de patiënten overleden.

Uit de onderzoeken is gebleken dat de oorzaken van de meldingen met name betrekking hadden op de kwaliteit van protocollen, afstemming tussen het AvL en samenwerking- en ketenpartners en interne overdracht/communicatie. De verbeterplannen hebben onder andere geleid tot verbetering van protocollen, betere afstemming met samenwerkings- en ketenpartners en verbetering van dossiervoering.

De IGJ heeft geconcludeerd dat de onderzoekscommissie elke melding voldoende zorgvuldig heeft onderzocht en dat voldoende verbetermaatregelen zijn genomen. De conclusies van de onderzoekscommissie heeft de IGJ bij elk onderzoek overgenomen.

Emile Voest (2019)

Accreditaties

Het Antoni van Leeuwenhoek heeft de volgende accreditaties:

 • Organization of European Cancer Institutes (OECI)
 • Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)
 • Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) voor Radiotherapie
 • Joint Accreditation Committee ISCT & EBMT (JACIE)
 • RVA ISO 15189:2012 accreditatie
 • RVA ISO 15189:2012 accreditatie
 • BVO Darmkanker Noord-West
 • Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten- opleidingsvisitatie COC
 • Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) – MDL, Patiëntveiligheid
  voor endoscopieafdelingen
 • HACCP
 • Green Deal
 • Milieuthermometer
 • Convenant brandveiligheid in de zorg
 • Good Clinical Distribution (GDP), ISO 9001:2008
 • Good Manufacturing Practices (GMP), fabrikantenvergunning
 • Good Manufacturing Practices – ziekenhuizen (GMP-z)
 • Good Laboratory Practices (GLP, OECD)

Sterftecijfer

Ziekenhuizen in Nederland zijn verplicht hun sterftecijfer te publiceren. Dit cijfer wordt berekend volgens de Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR). De HSMR is gebaseerd op 50 diagnosegroepen die landelijk 80% van de ziekenhuissterfte veroorzaken. Het AVL is een gespecialiseerd ziekenhuis waar uitsluitend patiënten met kanker worden behandeld, daardoor geeft het HSMR-cijfer een vertekend beeld in vergelijking met andere ziekenhuizen. Zo wordt de HSMR bij “slechts” 13 van de 50 diagnoses, die in het AVL worden gesteld, berekend. Een speciale interne onderzoekscommissie analyseert mogelijk vermijdbare schade bij alle sterfgevallen. De uitkomsten van dit onderzoek worden jaarlijks hier gepubliceerd:

In 2018 zijn in het Antoni van Leeuwenhoek 142 overlijdens geregistreerd bij 7811 opnames in het ziekenhuis. Dat komt neer op 1,8% van de opgenomen patiënten.