Privacystatement

Het Antoni van Leeuwenhoek (hierna: AVL) wil optimale zorg kunnen bieden aan patiënten met kanker en tevens een vooraanstaande rol hebben als het gaat om medisch wetenschappelijk onderzoek op het gebied van kanker.

Wij vinden het belangrijk dat er op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens van onze patiënten wordt omgegaan. De bescherming van persoonsgegevens wordt bij wet geregeld, onder andere in de Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit privacy statement geeft een toelichting op de verwerking van (medische) persoonsgegevens van patiënten door het AVL en is in overeenstemming met de vereisten van de AVG opgesteld. Privacy statement overige doelgroepen.


1.    Wie is de (verwerkings)verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

AVL (Formeel: Stichting Het Nederlands Kankerinstituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis) is de (verwerkings)verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

AVL heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) die toeziet op de naleving van de geldende wet- en regelgeving ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. De FG kunt u bereiken via privacy@nki.nl

2.    Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

 1. Naam, voornamen, voorletters, titulatuur, BSN-nummer, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld uw e-mailadres), alsmede uw bankrekeningnummer;
 2. Een administratienummer;
 3. De bij het eerste punt bedoelde gegevens van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige patiënten;
 4. De bij het eerste punt bedoelde gegevens van uw gezins- of familieleden;
 5. De bij het eerste punt bedoelde gegevens van anderen die over uw welzijn en de gezondheid worden ingelicht;
 6. Gegevens die betrekking hebben op uw gezondheidstoestand;
 7. Gegevens die betrekking hebben op de gezondheidstoestand van uw gezins- en familieleden ingeval van erfelijke aandoeningen;
 8. Andere zogenoemde bijzondere gegevens, onder meer gegevens over uw etniciteit, godsdienst/levensovertuiging of seksuele leven met het oog op de goede behandeling of verzorging van de patiënt;
 9. Gegevens die betrekking hebben op uw gevolgde en te volgen behandeling (waaronder ook beeldmateriaal en lichaamsmateriaal);
 10. Gegevens die betrekking hebben op uw verstrekte medicamenten of voorzieningen;
 11. Gegevens die betrekking hebben op het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding;
 12. Gegevens die betrekking hebben op uw verzekering;
 13. Andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het beroep als bedoeld in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG).
 14. Gegevens i.v.m. het gebruik van het wifi-netwerk van het AVL, zoals IP-adres, apparaat gegevens en bezochte websites.
 15. Camerabeelden


3.    Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

 1. Het uitvoeren van de geneeskundige behandelingsovereenkomst;
 2. Gegevensbeheer zoals in een elektronisch patiëntendossier;
 3. Ter bevordering van de kwaliteit en veiligheid ten behoeve van een optimale patiëntenzorg;
 4. Het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding voor de behandeling, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;
 5. Het behandelen van klachten, geschillen, incidenten en calamiteiten;
 6. Het doen uitoefenen van accountantscontrole;
 7. Het verrichten van wetenschappelijk en/of statistisch onderzoek of onderwijs en/of verbetering van zorg;
 8. Handelingen die nodig zijn om bovenstaande doelen zo goed mogelijk te dienen;
 9. Verantwoorde bedrijfsvoering, wettelijke taken en/of verplichtingen;
 10. Het uitvoeren van de materiele controle door zorgverzekeraars;
 11. Het onderhouden van contacten;
 12. Het afhandelen van gevraagde informatie;
 13. Continuïteit en beveiliging van het netwerk;
 14. Bescherming van medewerkers en bezoekers van AVL, voorkomen van schade aan bezittingen van AVL of van gebouwgebruikers en/of opsporen van personen die zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan een strafbaar feit of een onrechtmatige daad;

Wij verwerken uw persoonlijke en medische gegevens om u de best mogelijke behandeling te bieden en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (o.a. Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, Zorgverzekeringswet).

Daarnaast verwerken wij uw (medische) gegevens, beeldmateriaal en (resterend) lichaamsmateriaal voor medisch wetenschappelijk onderzoek waarmee we ziekten proberen beter te voorspellen of nieuwe medicijnen kunnen ontwikkelen of voor onderzoek dat kan bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe behandelingen. De specifieke gegevens die wij verwerken, zijn mede afhankelijk van het type onderzoek en de doeleinden die worden nagestreefd. Wij verwerken alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor het onderzoek.

De doeleinden van elk afzonderlijk medisch wetenschappelijk onderzoek worden pas bepaald op het moment dat het onderzoek wordt opgezet. Op onze website (https://www.nki.nl/) vindt u daarom een overzicht van de onderzoeken die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd.


4.    Wat is de grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waar u als betrokkene partij bent, zoals de geneeskundige behandelingsovereenkomst;
 • U heeft ondubbelzinnig toestemming gegeven voor de verwerking, zoals voor medisch wetenschappelijk onderzoek en/of verbetering van zorg;
 • De verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen, bijvoorbeeld het melden van infecties op basis van de Infectiewet;
 • De verwerking is noodzakelijk ter vrijwaring van uw vitaal belang zoals het inschakelen van een zorgverlener in geval van een calamiteit;
 • De verwerking is noodzakelijk met het oog op een gerechtvaardigd belang van het AVL, zoals maatregelen in het belang van de bedrijfsveiligheid.


5.    Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de doeleinden zoals omschreven in dit Privacy Statement. Wanneer de persoonsgegevens niet langer ter zake dienend zijn, zullen wij deze vernietigen of anonimiseren.

De gegevens die wij ontvangen ten behoeve van uw behandelovereenkomst, worden opgenomen in uw medisch dossier. Wij zijn wettelijk verplicht om uw medisch dossier minimaal 15 jaar te bewaren na het einde van de behandelovereenkomst. Wij kunnen deze gegevens langer bewaren wanneer dit wettelijk verplicht is of noodzakelijk is voor goede hulpverlening of zorg.  De gegevens die specifiek verband houden met medisch wetenschappelijk onderzoek en/of verbetering van zorg bewaren wij zolang dit noodzakelijk is voor het onderzoek.

Aangezien onderzoeksvragen voortdurend veranderen en wij nu niet kunnen voorzien welke relevante vragen in de toekomst belangrijk zullen zijn voor medisch wetenschappelijk onderzoek, hanteren wij op dit moment een bewaartermijn van 15 jaar. De bewaartermijn en vernietiging van camerabeelden is in principe vier weken.

6.    Wie ontvangen uw persoonsgegevens?
In het kader van uw behandelingsovereenkomst kan het noodzakelijk zijn om diverse zorgverleners van het AVL of van  andere zorginstellingen te betrekken. In dat geval mag uw behandelend arts aan deze zorgverleners de gegevens verstrekken die noodzakelijk zijn voor uw behandeling.

Ook uw huisarts die u naar het AVL heeft doorverwezen, ontvangt informatie over uw behandeling en gezondheidstoestand. Indien u ermee heeft ingestemd om naar een andere behandelaar te worden doorverwezen, dan wordt uw toestemming om uw persoonsgegevens aan die behandelaar te verstrekken verondersteld.

Mocht u hiertegen bezwaar hebben, dan kunt u dit kenbaar maken bij uw behandelaar. Voor medisch wetenschappelijk onderzoek dat door AVL uitgevoerd wordt in samenwerking met andere onderzoekers geldt dat deze onderzoekers  alleen die gegevens ontvangen die voor de uitvoering van het onderzoek noodzakelijk zijn, zie hiervoor ook de nadere uitleg in de Toestemmingverklaring voor medisch wetenschappelijk onderzoek.

Een overzicht van onderzoeken uitgevoerd door AVL in samenwerking met andere onderzoekers vindt u op (www.nki.nl/). Wij hebben afspraken gemaakt met andere onderzoekers over de verwerking van uw persoonsgegevens, waaronder afspraken over gebruik, toegang en beveiliging. Daarnaast ontvangen organisaties die registraties uitvoeren gepseudonimiseerde onderzoeksgegevens. Dit betreffen de Nederlandse registraties (zoals bijv. NKR, CBS (oa. het register met doodsoorzaken), DICA, PALGA, etc.) en gereguleerde internationale registraties, (zoals bijv. European Genome-phenome Archive (EGA)).

Uitsluitend indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, verstrekken wij uw persoonsgegevens aan toezichthouders of andere bevoegde autoriteiten. Daarnaast ontvangen derden uw persoonsgegevens indien deze ter uitvoering van een wet of rechterlijke uitspraak moeten worden verstrekt of indien dat noodzakelijk is ter vrijwaring van uw vitaal belang.

7.    Worden uw persoonsgegevens buiten de EER verwerkt?
Het is mogelijk dat AVL uw onderzoeksgegevens deelt met partijen uit landen buiten de Europese Unie. Omdat deze landen niet altijd dezelfde bescherming van persoonsgegevens bieden als de wetgeving in Nederland, zal steeds een overeenkomst met deze partijen worden gesloten, waarin wordt vastgelegd voor welk onderzoeksdoel men de gegevens mag gebruiken, hoe men met de gegevens om moet gaan en hoe deze beveiligd moeten worden.

8.    Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen en/of laten nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligen wij onze systemen volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging en maken wij hierover ook afspraken met onze dienstverleners.

Voor zover mogelijk worden uw persoonsgegevens voor het medisch wetenschappelijk onderzoek en/of verbetering van zorg zoveel mogelijk gepseudonimiseerd of zelfs geanonimiseerd. Na anonimisering is niet meer te achterhalen van wie persoonsgegevens zijn verwerkt. Binnen het AVL zijn persoonsgegevens alleen toegankelijk voor diegenen die deze gegevens mogen verwerken.

In het kader van de behandelingsovereenkomst zijn dat bijvoorbeeld uw behandelaren en verpleegkundigen, maar ook medewerkers van de financiële administratie. Voor medewerkers van AVL die in opdracht van AVL betrokken zijn bij de verwerking van patiëntgegevens, geldt dat zij verplicht zijn tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Voor de overige situaties geldt dat aan derden geen toegang tot uw persoonsgegevens wordt gegeven, indien u daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

9.    Geautomatiseerde besluitvorming en profilering (NB: n.v.t. binnen AVL)
Op dit moment is geautomatiseerde besluitvorming en profilering bij uw behandelingsovereenkomst, medisch wetenschappelijk onderzoek en/of verbetering van zorg niet van toepassing.

10.    Uw rechten inzake uw persoonsgegevens

 • Recht op dataportabiliteit; u kunt het AVL verzoeken om de door uzelf digitaal aangeleverde gegevens aan u te overhandigen zodat u deze aan andere organisaties ter beschikking kunt stellen (bijvoorbeeld gegevens die u via 'Mijn AVL'  heeft ingevuld;
 • Recht op vergetelheid; dit betreft het recht om 'vergeten' te worden;
 • Recht op inzage; dit betreft het recht om uw persoonsgegevens in te zien of een afschrift te vragen;
 • Recht op rectificatie en aanvulling; dit betreft het recht om uw persoonsgegevens die feitelijk onjuist zijn, te wijzigen;
 • Recht op beperking van de verwerking; dit betreft het recht om minder gegevens te laten verwerken;
 • Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking;
 • Het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit (NB: hiervan is binnen het AVL momenteel geen sprake);

Voor een uitgebreidere toelichting op deze rechten, kunt u 'Mijn AVL' raadplegen.
Bij verwerking van persoonsgegevens in medisch wetenschappelijk onderzoek zijn bovenstaande rechten niet van toepassing, behalve het  recht op 'vergetelheid' en 'dataportabiliteit'.

Daarbij geldt echter het volgende. Voor het medisch wetenschappelijk onderzoek wordt gebruik gemaakt van gegevens uit andere bronnen zoals uw medisch dossier of de administratie van het AVL. Er is dus geen sprake van een 'oorspronkelijke' dataset bij het medisch wetenschappelijk onderzoek, waardoor deze rechten ook alleen betrekking hebben op uw gegevensverwerking in het medisch dossier of  administratie van het AVL.

Ten aanzien van uw inzagerecht wijzen we u op de mogelijkheid om een deel van uw gegevens al in te zien via 'Mijn AVL'. Om verder uw rechten uit te kunnen oefenen, kunt u met ons contact opnemen via e-mail: rechtenvanbetrokkenen@nki.nl.

Wij kunnen u naar aanleiding van uw verzoek vragen om zich te legitimeren. Een ieder van wie persoonsgegevens worden verwerkt heeft het recht om bij (mogelijke) schendingen van het toepasselijke recht met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit. In dit geval is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie vindt u op de website van autoriteitpersoonsgegevens.

11.    Wijzigingen
Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan dit Privacy Statement van tijd tot tijd te raadplegen. Indien de wijzigingen daartoe aanleiding geven, zullen wij u vragen opnieuw in te stemmen met de gegevensverwerkingen als beschreven in het Privacy Statement.

12.    Contact
Heeft u een vraag over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming.

De Functionaris Gegevensbescherming kunt u bereiken via privacy@nki.nl. U kunt ook contact opnemen met het Centrum Patiënteninformatie in de centrale hal van het AVL (Plesmanlaan 121, Amsterdam) of bellen naar 020-5129111. Heeft u vragen over uw rechten als betrokkene kunt u met ons contact opnemen via e-mail: rechtenvanbetrokkenen@nki.nl.

24 mei 2018