Longkanker (niet-kleincellig): MS200647-0037 studie

Onderzoek waarin de werkzaamheid en veiligheid van de onderzoeksmiddelen M7824 en pembrolizumab worden vergeleken als behandeling bij patiënten met gevorderde niet-kleincellige longkanker met PD-L1-expressie*.

*Toelichting PD-L1-expressie:
PD-L1 is een eiwit dat aanwezig kan zijn in kankercellen. Wanneer PD-L1 in een groot deel van de kankercellen aanwezig is, dan is er sprake van een hoge PD-L1-expressie.

Doel onderzoek

 • Deze studie vergelijkt de werking en veiligheid van M7824 met de werking en veiligheid van pembrolizumab.
 • Ook wordt onderzocht hoe lang het duurt dat de kanker niet groeit en hoe lang patiënten overleven.
 • De bijwerkingen van beide middelen worden met elkaar vergeleken.

M7824 is een nieuw middel dat mogelijk als nieuwe behandeling tegen kanker gebruikt kan worden.
M7824 heeft in tegenstelling tot pembrolizumab een tweede eiwit (TGFβ). M7824 is hierdoor een zogenaamd bifunctioneel fusie eiwit, dat waarschijnlijk invloed heeft op PD-L1. Hierdoor zal de groei van de tumor naar verwachting worden geremd.

Wordt er geloot?
Ja. Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in verschillende groepen. Alle groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten vooraf niet in welke groep ze terechtkomen.

Voorwaarden
De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten met uitgezaaide niet-kleincellige longkanker met PD-L1-expressie hoger dan 50%.
 • Patiënten zijn niet eerder behandeld met systemische therapie voor de gevorderde of stadium IV niet-kleincellige longkanker.
 • Patiënten zijn 18 jaar of ouder. Patiënten hebben voldoende algemene lichamelijke conditie.
 • Patiënten hebben een levensverwachting van minimaal 3 maanden.
 • Patiënten zijn of worden tijdens het onderzoek niet zwanger. Mannelijke patiënten mogen hun partner niet zwanger maken tijdens de studie.

De arts beoordeelt aan de hand van de medische gegevens of patiënten daadwerkelijk voor dit onderzoek in aanmerking komen.

Behandeling

Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in 2 groepen. Deze groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten tijdens het onderzoek in welke groep ze zitten.

 • Geschiktheidsonderzoek: Voor de start van de onderzoeken moet bekend zijn of de kanker van de patiënt een hoge PD-L1-expressie bevat. Er is een tumorweefselmonster nodig om dit te bevestigen. Daarna wordt verder onderzocht of de patiënt kan deelnemen aan deze studie.
 • Behandelperiode (duurt maximaal 2 jaar) o Patiënten die in groep 1 worden ingeloot, krijgen het middel M7824 (1 keer per 2 weken) via een infuus.
  • Patiënten die in groep 2 worden ingeloot, krijgen het middel pembrolizumab (1 keer per 3 weken) via een infuus.
  • De bezoeken tijdens de behandelingsperiode duren gemiddeld 4-6 uur. Er worden diverse testen en metingen gedaan.
  • Elke 6 weken (gedurende maximaal 18 maanden en daarna iedere 12 weken) wordt eventuele verandering van de tumor beoordeeld door middel van een CT-of MRI-scan.
 • Vervolgperiode: na de laatste behandeling komt de patiënt 1x naar het ziekenhuis om na te gaan of er bijwerkingen waren. Na 12 weken volgt een telefonisch gesprek. Dit gesprek wordt om de 12 weken herhaald.

De behandeling wordt gestopt als

 • De behandelend arts vindt dat de nadelige gevolgen van bijwerkingen voor de patiënt groter zijn dan de mogelijke voordelen.
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.
 • De behandeling niet meer werkt.
 • De behandeling is afgelopen

Bijwerkingen
Iedere behandeling kan bijwerkingen hebben. Zeer vaak voorkomende bijwerkingen van M7824 zijn:

 • Koorts
 • Huiduitslag
 • Bloedarmoede
 • Verminderde eetlust
 • Vermoeidheid
 • Verminderde spierkracht
 • Jeuk
 • Kortademigheid
 • Verstopping
 • Misselijkheid en braken
 • Diarree
 • Buikpijn
 • Hoesten
 • Hoofdpijn
 • Bloedneus
 • Toename van leverenzymen in het bloed
 • Vasthouden van vocht (oedeem)

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen van pembrolizumab zijn:

 • Diarree
 • Misselijkheid
 • Jeuk
 • Huiduitslag
 • Vermoeidheid

Extra belasting voor patiënt

 • Patiënt komt vaker naar het ziekenhuis.
 • De ziekenhuisbezoeken kunnen langer duren.
 • Er zijn meer testen en metingen, die voor ongemak kunnen zorgen.
 • Eventuele bijwerkingen.
 • Mogelijk moet (opnieuw) een biopt uit het tumorweefsel worden genomen.

Deelnemende ziekenhuizen
Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • Antoni van Leeuwenhoek (AVL/NKI), Amsterdam
 • VU Medisch Centrum – Amsterdam
 • UMC Groningen

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel
A Phase II, Multicenter, Randomized, Open-Label, Controlled Study of M7824 versus Pembrolizumab as a First-line Treatment in Patients with PD-L1 Expressing Advanced Non-small Cell Lung Cancer

Kankersoort
Niet-kleincellige longkanker

Fase trial: II

Status (datum)
Open (sinds 01-10-2019)

Aantal patiënten: 300 (waarvan 16 in Nederland)

Initiatiefnemers
Merck KGaA

Coördinatoren
Laureen Ojalvo, MD, PhD, Middlesex, Turnpike, VS

Goedkeuring
Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO

Vermelding in trialregister:

Meer informatie

Nederlandse titel:
Een gerandomiseerd, open-label, gecontroleerd fase II-multicenteronderzoek naar M7824 versus pembrolizumab als eerstelijnsbehandeling bij patiënten met gevorderde niet-kleincellige longkanker met PD-L1-expressie (MS200647-0037)

Deze website maakt gebruik van cookies

Op onze website plaatsen we cookies om het gebruikersgemak van onze website te verbeteren. Deze cookies zijn essentieel voor een goede werking van onze website.

Functioneel
[2]
 • Microsoft Clarity
  Door plaatsing van deze cookies krijgen wij als organisatie geanonimiseerd informatie over het gebruik van website en waar de websitebezoekers vandaan komen.
 • Virtuele tours
  Door plaatsing van deze cookie gaan we misbruik van deze content tegen.

Voorkeuren aanpassen