Vernieuwde visie op verpleegkundige zorg

12 mei 2023 14:00

Vandaag is de Dag van de Zorg en daarom zetten wij onze zorgmedewerkers in het zonnetje met een lekkere lunch. Het is een dag om stil te staan bij het belangrijke werk dat onze zorgmedewerkers verrichten. Daarom presenteren we deze dag onze verpleegkundigen met trots, vanuit het programma verpleegkundig leiderschap, ook de vernieuwde visie op verpleegkundige zorg.

Deze vernieuwde visie omschrijft welke ambities en maatschappelijke bijdragen onze verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden ambiëren. De visie speelt in op de huidige en toekomstige uitdagingen in het verpleegkundige vakgebied in het algemeen en de oncologische zorg in het bijzonder. Hiermee dragen wij bij aan ons ultieme doel: a cure for every cancer and excellent care for every patient.

Jacqueline Stouthard, medisch directeur: “Deze visie op de verpleegkundige zorg reflecteert deze professionele kijk op het vak, ondanks de ontwikkelingen die van buitenaf op ons afkomen. Deze visie laat zien dat onze verpleegkundigen weten waar zij voor staan, wat zij belangrijk vinden in de omgang naar elkaar, in de omgang met patiënten en in een bovengemiddelde uitvoering van het vak. Er is de wil en de drive om vooruit te kijken, om te excelleren en om bovenal het menselijke aspect nooit uit het oog te verliezen.”

Bekijk hier onze vernieuwde visie!  

Hieronder zijn de 10 speerpunten uitgelicht

1. Luttink Iris 1

Speerpunt 1: Wij zien de totale mens

Wij werken vanuit een allesomvattende blik op de mens, een holistische mensvisie. Dit houdt in dat wij niet alleen kijken naar de zorgvraag, maar ook naar de mens erachter. Er is aandacht voor alle aspecten die beïnvloed worden door deze zorgvraag, zoals; fysieke gesteldheid, gemoedstoestand, sociaal netwerk en levensfilosofie.
2. Bermouna Ilhame 2

Speerpunt 2: Wij zetten de mens centraal in het zorgproces

Wij zetten de mens centraal in het zorgproces.
Wij zorgen dat de patiënt grip behoudt in alle fases van het zorgproces, van diagnostiek tot eventueel een palliatief traject. Door het geven van voorlichting en advies, het bieden van een luisterend oor of er simpelweg te zijn stimuleren wij de patiënt mee te denken en te doen in het zorgproces. Wij staan hierbij naast de patiënt, zijn laagdrempelig benaderbaar en waar dit nodig is treden wij op als belangenbehartiger van de patiënt.
3. Ravensbergen Ria V 3

Speerpunt 3: Wij stimuleren zelfredzaamheid bij de oncologische patiënt

Wij helpen de patiënt om te gaan met een verandering en/of beperking door de ziekte of behandeling. Zoals steun bieden bij acceptatie van de diagnose en het leren omgaan met en anticiperen op bijwerkingen van verschillende therapieën. Wij geven voorlichting, advies en instructie fysiek, door middel van E-health en schriftelijk. Wijen passen preventieve interventies toe. Dit doen we om complicaties te helpen voorkomen en een gezonde leefstijl te bevorderen.
4. Zwaan Lisa Haak Fieke 4

Speerpunt 4: Wij bieden hoog complexe oncologische zorg

Wij bieden zorg binnen de uitdagende omgeving van het AVL waar zeer gespecialiseerde behandelingen plaatsvinden. De vooruitstrevende en vernieuwende behandelingen doen een beroep op onze kennis en kunde waarbij soms verder moet worden gekeken dan het bekende. De complexiteit van onze zorg komt ook naar voren in de ethische dilemma’s die de behandelmogelijkheden met zich meebrengen. Bijvoorbeeld wel of niet doorbehandelen en met welke consequenties.
5. Tweel Jessica Vd Kyani Samina 5

Speerpunt 5: Wij werken multidisciplinair samen

Wij vervullen een actieve rol in de multidisciplinaire samenwerking omdat wij een cruciale schakel zijn in de zorg voor de patiënt. Een effectieve communicatie, wederzijds vertrouwen, goede coördinatie en een soepele samenwerking met andere professionals zijn voor ons essentieel in het bieden van goede kwaliteit van zorg. Wij leveren met onze expertise en ervaring een belangrijke bijdrage aan het creëren van een zo optimaal mogelijk zorgproces voor de patiënt en voeren hier zo nodig regie in. Daarnaast zoeken wij verbinding met zorgpartijen in de regio voor een effectieve doorstroom, goede ketenzorg, communicatie en uitwisseling van kennis.
6. Koevoets William6

Speerpunt 6: Wij hebben zeggenschap en verantwoordelijkheid

Wij zijn verpleegkundig leiders; gedreven, pro actief en inspirerend. Wij zijn trots op ons vak. Wij laten onze stem horen op afdelings-, organisatie- en landelijk niveau. Wij staan voor gelijkwaardige besluitvorming waarbij de verpleegkundige niet slechts geconsulteerd wordt, maar ook aan tafel zit. Het programma verpleegkundig leiderschap is een katalysator om die verpleegkundige meerwaarde te blijven waarmaken.
7. Brouwer Alice 7

Speerpunt 7: Wij zorgen voor elkaar

Wij creëren een gezonde en veilige werkomgeving door ook voor elkaar en onszelf te zorgen. Als geen ander herkennen en erkennen wij de uitdagingen van ons beroep en bieden hierin ondersteuning en waardering aan elkaar. Een belangrijk onderdeel van het goed kunnen uitvoeren van ons werk is het tijdig vragen van hulp, het bedanken voor hulp, het delen van bronnen en kennis, het meedenken bij dillema’s en natuurlijk het vieren van successen. Daarnaast moedigen wij elkaar aan om niet te vergeten voor onszelf te zorg en soms eens pas op de plaats te maken na bijvoorbeeld een ingrijpende casus.
8. Wagemakers Mariet 8

Speerpunt 8: Wij verbeteren de kwaliteit van zorg continu

Wij verbeteren de kwaliteit van zorg door voortdurend te streven naar excellentie en mogelijkheden voor ontwikkeling. Het AVL is uniek in zijn verbinding tussen onderzoek en zorg en de vertegenwoordiging van ons vakgebied kan hierin niet ontbreken. Voor verpleegkundigen is een grotere rol weggelegd in de vorm van verpleegkundig onderzoek, implementatie, innovatie en kennisuitwisseling. In de praktijk zijn wij continu bezig met verbeteren van zorg door knelpunten te signaleren en verbeteringen in gezamenlijkheid tot uitvoering te brengen.
9. Noteboom Rosa 9

Speerpunt 9: Wij blijven leren en ontwikkelen

Binnen het AVL worden (oncologie)verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten van de toekomst opgeleid. Wij zijn ambitieus en bieden zorg van topkwaliteit. Wij zijn ons bewust van onze kwaliteiten en talenten, maar ook van onze ontwikkelpunten: we reflecteren op ons functioneren, zowel individueel als in teamverband. Wij verdiepen ons door middel van scholing en verbreden onze kennis en vaardigheden door een bijdrage te leveren aan wetenschappelijke studies en nieuwe behandelmethoden. In de praktijk betekent dit dat er loopbaan- en talentonwikkelpaden zijn die mede bijdrage aan een duurzame inzetbaarheid van verpleegkundigen. Wij hebben een groot lerend vermogen, dit komt onder andere tot uiting in het open staan voor feedback van elkaar en van onze patiënten.
10. Luit Heleen Vder 10

Speerpunt 10: Wij geven aandachtige zorg

Wij geven zorg aan anderen zoals wij zelf behandeld zouden willen worden, vanuit medemenselijkheid. Ons hoofd blijft koel, ons hart is warm. Hierdoor lukt het ons om adequate zorg te geven aan mensen in een ingrijpende periode van hun leven. We zijn bekwaam, betrokken, betrouwbaar en we zijn ons bewust van ons handelen. We weten wat we doen en waarom we iets doen!