MRI scan schermen
123

Toestemming voor delen van uw medische gegevens

Uw behandelend arts en alle bij uw behandeling betrokken zorgverleners houden een Elektronisch Patiëntendossier (EPD) over u bij. Dat is nodig voor een goede behandeling. Als u naast het Antoni van Leeuwenhoek ook bij andere zorgverleners onder behandeling bent of in de toekomst komt, kan het in uw belang zijn om uw gegevens met hen te delen. Voor het uitwisselen van uw gegevens met andere zorgverleners hebben wij uw toestemming nodig.

Waarom is dit van belang?

Door uw medische gegevens digitaal ter beschikking te stellen voor andere zorginstellingen, kan het uitwisselen van uw gegevens sneller plaatsvinden. 

 • Uw zorgverlener buiten het Antoni van Leeuwenhoek kan de gegevens die voor uw behandeling van belang zijn direct inzien.
 • Onderzoeken die al uitgevoerd zijn, hoeven niet altijd opnieuw te worden uitgevoerd als de resultaten hiervan al beschikbaar zijn.

Om welke medische gegevens gaat het precies?

U geeft toestemming om alle informatie uit uw medische dossier te delen met andere zorgverleners, behalve notities en afspraken van de afdelingen Psychologie, Psychiatrie en Klinische genetica (Polikliniek Familiare Tumoren). Op dit moment kunnen wij nog niet alle gegevens uit uw dossier beschikbaar stellen voor uitwisseling. Voor nu gaat het alleen om: radiologische beelden (zoals MRI, CT en röntgenfoto’s).

Op termijn breiden wij uit naar meer gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. U kunt hierbij denken aan:

 • uw naam, leeftijd, adres en Burger Service Nummer (BSN);
 • bloedwaarden en andere testuitslagen;
 • algemene gegevens over uw gezondheid;
 • overzicht van uw medische problemen en aandoeningen;
 • informatie over voorgeschreven medicijnen;
 • eventuele allergieën en contra-indicaties;
 • notities van zorgverleners waarin medische informatie over u is vastgelegd.

Het is op dit moment niet mogelijk om bepaalde informatie uit te sluiten. Indien u dit wenst, kunt u ervoor kiezen om voor nu geen toestemming te verlenen. U kunt uw keuze voor toestemming op een later moment weer wijzigen.

Toestemming geven

Met uw toestemming zal het Antoni van Leeuwenhoek bekend maken welke medische gegevens beschikbaar zijn binnen het Antoni van Leeuwenhoek. De behandelaar buiten het Antoni van Leeuwenhoek met een behandelrelatie ontvangt een samenvatting van de gegevens en een overzicht van uw contactmomenten. Van de behandelaar buiten het Antoni van Leeuwenhoek wordt verwacht dat hij/zij bepaalt welke gegevens voor uw behandeling van belang zijn en kan overnemen in zijn eigen dossier.

Indien u geen toestemming geeft, worden uw gegevens niet beschikbaar gesteld via het uitwisselingssysteem en kunnen uw gegevens door u of uw externe behandelaren via reguliere kanalen opgevraagd worden. U kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken. De consequenties van het intrekken vindt u onder de veelgestelde vragen.

U kunt uw toestemming geven of intrekken via:

 • uw digitale patiëntenportaal MijnAVL
 • een baliemedewerker van de polikliniek

Inloggen in MijnAVL

Aangesloten zorginstellingen

Met welke zorginstellingen worden uw medische gegevens digitaal uitgewisseld?

Uw toestemming geldt voor alle behandelende zorgverleners in Nederland. In de praktijk zijn echter nog niet alle zorginstellingen aangesloten. Hier wordt hard aan gewerkt. Het doel is om uiteindelijk met zoveel mogelijk zorginstellingen in Nederland digitaal te kunnen uitwisselen. Met de volgende organisaties is elektronische uitwisseling op dit moment mogelijk:

 • BovenIJ ziekenhuis, Amsterdam
 • Noordwest Ziekenhuisgroep

Op korte termijn verwachten we uit te breiden naar:

 • Amsterdam UMC (locatie AMC en VUmc), Amsterdam
 • OLVG (locatie Oost en West), Amsterdam
 • Ziekenhuis Amstelland, Amstelveen
 • Flevoziekenhuis, Almere

Daarna vindt uitbreiding plaats naar meer ziekenhuizen in Nederland. Via deze pagina informeren wij u middels een actueel overzicht van deelnemende ziekenhuizen. Indien de zorginstelling waar u onder behandeling bent nog niet is aangesloten, dan vindt de uitwisseling plaats via andere kanalen, zoals via veilig emailverkeer.

Controle op inzage

Met de ziekenhuizen waarmee we digitaal gegevens kunnen uitwisselen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik en over hoe er toegang kan worden verkregen tot de informatie. Een zorgverlener moet een actuele behandelrelatie met u hebben om het interne en externe dossier te kunnen raadplegen en bepaalt vervolgens zelf welke gegevens noodzakelijk zijn voor de behandeling buiten het Antoni van Leeuwenhoek. Wij controleren actief op inzage in uw dossier. In een zogenaamd logbestand wordt geregistreerd wie, wanneer toegang heeft gehad tot gegevens in uw patiëntendossier. Via MijnAVL kunt u ook zelf bekijken welk type zorgverlener (functie en afdeling) uw dossier heeft ingezien.

Vermoed u dat er onrechtmatig inzage in uw dossier is geweest, meldt dit dan bij de Functionaris Gegevensbescherming via privacy@nki.nl. In ons Privacystatement vindt u meer informatie over gegevensbescherming in het Antoni van Leeuwenhoek.

Veelgestelde vragen over digitaal delen van uw medische gegevens

Wie heeft toegang tot mijn medische gegevens?

Alleen zorgverleners met wie u een behandelrelatie heeft, kunnen voor uw behandeling uw medische gegevens raadplegen (denk aan uw huisarts, uw medisch specialist en verpleegkundige).

Zorgverzekeraars, werkgevers en bedrijfsartsen kunnen en mogen uw medische gegevens niet inzien.

Kan ik kiezen welke informatie uit mijn medische gegevens wel of niet wordt gedeeld?

Als u toestemming geeft voor het beschikbaar stellen van uw dossier, kan alle informatie worden ingezien. Wel is er een uitzondering gemaakt voor notities en afspraken van de afdelingen Psychologie, Psychiatrie en Klinische genetica. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere zorgverleners. Uw behandelend arts is ervoor verantwoordelijk dat de juiste informatie in uw dossier is opgenomen. Als u wenst dat bepaalde informatie niet wordt gedeeld, dan kunt u ervoor kiezen om voor nu geen toestemming te verlenen. U kunt uw keuze voor toestemming op een later moment weer wijzigen.

Kan ik een bepaalde zorginstelling uitsluiten voor inzage?

Het is niet mogelijk om bepaalde zorginstellingen uit te sluiten. Uw toestemming geldt voor alle aangesloten zorginstellingen. Zorgverzekeraars, keuringsartsen, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen krijgen geen toegang tot de patiëntengegevens in het elektronisch patiëntendossier via het elektronisch uitwisselingssysteem.

Hoe kan ik één specifieke medisch specialist uitsluiten voor inzage?

Het is momenteel niet mogelijk om een specifieke zorgverlener uit te sluiten van inzage. Indien u dit wenst, dan kunt u ervoor kiezen om voor nu geen toestemming te verlenen. U kunt uw keuze voor toestemming op een later moment weer wijzigen.

Ik word behandeld in het buitenland of een zorginstelling die nog niet is aangesloten. Wat nu?

Als uw zorginstelling niet is aangesloten bij het uitwisselingssysteem, kunnen uw gegevens worden opgevraagd via andere (niet-digitale) kanalen, zoals via de post of fax.

Kost deelname aan elektronische gegevensuitwisseling geld?

Er zijn geen kosten verbonden aan het uitwisselen van uw gegevens.

Hoe lang blijft mijn toestemming geldig?

Uw toestemming heeft geen einddatum en blijft geldig totdat u deze intrekt. Intrekken van uw toestemming kunt u zelf doen via MijnAVL of via een baliemedewerker van de polikliniek.

Ik wil geen toestemming geven, hoe regel ik dat?

Als u geen toestemming wilt geven, hoeft u niets te doen. Er wordt geen toestemming vastgelegd en externe zorginstellingen kunnen uw medische gegevens niet raadplegen, ook niet in een spoedeisende situatie. U kunt uw keuze voor toestemming op ieder moment wijzigen.

Bespreek met uw medisch specialist of verpleegkundigen de gevolgen indien u geen toestemming geeft. Mogelijk heeft het gevolgen voor vervolghandelingen in andere zorginstellingen, zoals opnieuw uitvoeren van onderzoeken, vertraging in de overdracht en/of opnieuw verstrekken van informatie. Overigens kunt u altijd goede zorg verwachten, met of zonder toestemming.

Ontvang ik een bewijs dat ik toestemming heb verleend?

Nee, u ontvangt geen bewijs dat u toestemming hebt verleend. Bij een bezoek aan het ziekenhuis kan de medisch specialist, verpleegkundige of polimedewerker inzien of toestemming is gegeven. Ook kunt u dit zelf inzien via MijnAVL.

Hoe weet ik of mijn gegevens bij een andere zorginstelling door mijn behandelaar kunnen worden geraadpleegd?

Als u niet weet of uw gegevens van een andere zorginstelling kunnen worden geraadpleegd, kunt u dit teruglezen in MijnAVL of vraag ernaar bij de balie van de polikliniek. Zij kunnen nagaan of uw toestemming is vastgelegd. Als u in een andere zorginstelling toestemming hebt gegeven om uw gegevens te delen, zal de informatie automatisch beschikbaar worden gesteld aan andere zorginstellingen die zijn aangesloten bij het uitwisselingssysteem.

Hoe zit het met wet- en regelgeving voor elektronisch uitwisselen van medische gegevens?

Zorginstellingen moeten ervoor zorgen dat hun informatiesystemen veilig zijn en goed worden beheerd. Zij moeten technische en organisatorische maatregelen nemen, die overeenstemmen met de stand van de techniek, zodat de beschikbaarheid, juistheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens worden beschermd. Bovendien heeft iedere zorgverlener een geheimhoudingsplicht. Uw zorgverlener is verplicht uiterst zorgvuldig om te gaan met uw gegevens.

Hoe kan ik toestemming geven voor mijn kind?

In het Antoni van Leeuwenhoek worden over het algemeen geen kinderen behandeld onder de 16 jaar. In zijn algemeenheid geldt dat voor kinderen tot 12 jaar de ouder/voogd toestemming geeft. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar geldt dat zowel de ouder/voogd als het kind toestemming moet geven. Kinderen en volwassenen vanaf 16 jaar geven zelf toestemming.

Mag iemand anders ook toestemming voor mij verlenen? Bij bijvoorbeeld wilsonbekwaamheid of buiten mijn bewustzijn?

Uw wettelijk vertegenwoordiger kan namens u toestemming verlenen. Mocht u buiten bewustzijn in het ziekenhuis komen, dan wisselen de zorginstellingen uw gegevens uit via andere (niet-digitale) kanalen, zoals via de telefoon of fax.

Deze website maakt gebruik van cookies

Op onze website plaatsen we cookies om het gebruikersgemak van onze website te verbeteren. Deze cookies zijn essentieel voor een goede werking van onze website.

Functioneel
[2]
 • Microsoft Clarity
  Door plaatsing van deze cookies krijgen wij als organisatie geanonimiseerd informatie over het gebruik van website en waar de websitebezoekers vandaan komen.
 • Virtuele tours
  Door plaatsing van deze cookie gaan we misbruik van deze content tegen.

Voorkeuren aanpassen