123

Centrum voor Celtherapie

Het AVL Centrum voor Celtherapie biedt in studieverband veelbelovende nieuwe behandelperspectieven voor een beperkte groep patiënten die tot voor kort uitbehandeld waren. Celtherapie is een vorm van immuuntherapie, een eenmalige behandeling die ervoor zorgt dat het afweersysteem kankercellen beter kan vernietigen. Bij celtherapie worden immuuncellen buiten het lichaam vermeerderd of versterkt opdat ze beter in staat zijn de kanker te herkennen en bestrijden. Vervolgens worden de cellen opnieuw aan de patiënt toegediend. De immuuncellen kunnen van de patiënt zelf zijn (autologe immuuncellen), of van een donor (allogene immuuncellen).

Vormen van celtherapie

In het Antoni van Leeuwenhoek wordt gewerkt met twee vormen van celtherapie:

  • TIL -therapie 
  • T-cel receptor (TCR) gentherapie en CAR T therapie.

TIL-therapie

De Tumor Infiltrerende Lymfocyten therapie (TIL-therapie) wordt toegepast bij patiënten met uitgezaaid melanoom en bestrijdt de kanker met afweercellen van de patiënt zelf. De immuuncellen worden buiten het lichaam gekweekt en vermeerderd. Voordat de patiënt ze weer terug krijgt om de kanker te bestrijden, ondergaat hij of zij een korte behandeling met chemotherapie om het lichaam voor te bereiden op de grote hoeveelheid afweercellen. Het gaat bij TIL-therapie altijd om autologe immuuncellen.

T-cel receptor (TCR) gentherapie en CAR T celtherapie

Bij deze vormen van therapie worden eigen afweercellen van de patiënt bewerkt. Er wordt een gen bij de cellen ingebracht dat ze gaat helpen om de kankercellen te herkennen. Na deze genetische bewerking worden de afweercellen vermeerderd tot grote aantallen. De patiënt krijgt daarna een korte behandeling met chemotherapie om het lichaam voor te bereiden op de grote hoeveelheid bewerkte afweercellen. De afweercellen kunnen dankzij de bewerking iets wat ze daarvoor niet konden; de kankercellen herkennen, en vaak ook vernietigen. Bij deze therapievormen kan in de nabije toekomst ook vaker van allogene immuuncellen gebruik gemaakt worden.

Tijdens De Chemotherapie Gaat U In Gesprek Met De Specialist.

Expertise

Waarom het AVL Centrum voor Celtherapie?

Het Antoni van Leeuwenhoek heeft door jarenlange ervaring veel kennis en kunde op het gebied van immuuntherapie. Op grond van de bemoedigende resultaten met de TIL-therapie is het ook mogelijk dat deze therapie binnen afzienbare tijd tot de reguliere behandelmethoden gaat behoren.

Ons ziekenhuis kent een uitgebreide en geavanceerde onderzoeksinfrastructuur. Daartoe behoort ook het voor celtherapie onontbeerlijke laboratorium van de eigen apotheek waardoor studies opgezet en uitgevoerd kunnen worden. Hiermee kan binnen het AVL de beste oncologische celtherapie voor elke patiënt worden aangeboden, met maximaal persoonlijke aandacht en begeleiding.

Door wetenschappelijk onderzoekt ontwikkelt, ontsluit en verspreidt het Antoni van Leeuwenhoek nieuwe kennis over immuuntherapie in het algemeen en celtherapie in het bijzonder. Het centrum biedt hoge kwaliteit en korte doorlooptijden bij de start van nieuwe studies.

Studies

Celtherapie voor meer patiëntengroepen

De TIL-therapie en T-cel receptor (TCR) gentherapie en CAR T therapie zijn vormen van celtherapie die op dit moment nog maar voor een zeer beperkte groep patiënten in studieverband wordt aangeboden. Voor solide tumoren is het AVL Centrum voor Celtherapie uniek in zijn soort. Er is nog veel onderzoek noodzakelijk om celtherapie voor meerdere patiëntengroepen in de toekomst mogelijk te maken.

Naast de TIL-studie die loopt voor patiënten met uitgezaaid melanoom, wordt de studie uitgebreid naar patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom, baarmoederhals- of ovariumcarcinoom. Nieuwe T-cel receptor (TCR) gentherapie studies betreffen sarcoom en longcarcinoom. Bij de CAR T therapie studies gaat het om niercelcarcinoom, testis- en ovariumcarcinoom.

Deelname aan studies

De studies in het AVL Centrum voor Celtherapie staan open voor patiënten die aan gestelde voorwaarden voldoen. Het gaat vaak om patiënten die uitbehandeld zijn binnen de mogelijkheden van de reguliere behandelingen. In gezamenlijk overleg van medisch specialisten en andere behandelaars wordt bekeken wie voor de studies in aanmerking komen. Uiteraard bent u degene die uiteindelijk beslist of u mee wilt en kunt doen.

Wat staat u te wachten

Als u aan gestelde voorwaarden van de studie voldoet wordt u een dag opgenomen in het AVL. Via een slangetje wordt uw bloed door een apparaat geleid dat de juiste cellen eruit filtert. Deze cellen vormen de basis van de behandeling die u gaat volgen omdat zij worden vermeerderd (TIL-therapie) of aangepast (TCR- en CAR T therapie). Er wordt dus feitelijk een medicijn op maat gemaakt voor u, hetgeen maximaal twee maanden kan duren.

Als de geheel op uw persoon afgestemde behandeling klaar is wordt u opnieuw opgenomen in het AVL. Dit keer voor ongeveer drie weken. In de eerste week krijgt u een behandeling met chemotherapie die bedoeld is om ‘ruimte te maken in uw bloed’ voor de bewerkte cellen. Daarna krijgt u de bewerkte cellen toegediend oftewel de eigenlijke therapie. Omdat u in deze tijd erg kwetsbaar bent wordt u verzorgd in een speciale, steriele kamer. Bezoek, ook buiten de coronapandemie, is maar beperkt toegestaan. De meeste patiënten ervaren vermoeidheid en een gevoel van algehele malaise. Enerzijds omdat u herstellende bent van een chemotherapie, anderzijds omdat er bijwerkingen van de therapie kunnen optreden. Ook psychisch vraagt de behandeling het nodige van u. Twee weken lang wordt u intensief en nauwlettend geobserveerd en in kaart gebracht hoe het met u gaat, zowel lichamelijk, geestelijk, als qua functioneren in het algemeen.

In principe kunt u hierna naar huis, mits u binnen een uur in het AVL kunt zijn, in geval er toch iets niet goed gaat met u. Aan uw partner of een mantelzorger wordt gevraagd u te ondersteunen bij het observeren en vastleggen van hoe het met u gaat. Is het niet mogelijk binnen een uur in het AVL zijn, dan kunt u gedurende vier weken in het gastverblijf terecht. Hierna zult u nog de nodige tijd onder poliklinische controle blijven.

Tijdens het gehele traject wordt u begeleid door een uitgebreid team van medische professionals en wetenschappers.